Werkzaamheden in de Kapelse Moer

Kapelle - De Kapelse Moer is een ca 145 ha groot poelgebied ten westen van het Kanaal door Zuid-Beveland bij Kapelle. Het kenmerkt zich door zijn openheid, zijn fijn vertakt netwerk van slootjes en greppels, zijn zilte karakter en zijn daarbij horende bijzondere flora. Het terrein is van belang als broedgebied van de steeds schaarser wordende, typische weidevogels als grutto, scholekster en kievit en zangvogels als veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart. Daarnaast is het van belang als opvanggebied voor onder meer overwinterende kolganzen. Het gebied - dat onder Natura 2000 een speciale status heeft - wordt beheerd door Staatsbosbeheer.

Om de openheid van het terrein te waarborgen, worden al sinds jaar en dag runderen van particuliere boeren ingezet. Toch kunnen die niet voorkomen, dat delen van het terrein dreigen dicht te groeien. Op diverse plekken in het terrein is er opslag van meidoorns en andere doornstruiken, die de openheid van het terrein aantasten. Om te voorkomen, dat het terrein verder dichtgroeit, wordt de komende weken een groot gedeelte van de opslag verwijderd. Daarnaast wordt het riet gemaaid. Dat gebeurt met groot materieel, dat door de aanhoudende droogte nu goed inzetbaar is. Op drie plaatsen in het terrein, waar vroeger boerderijen gelegen waren, blijven struiken en bomen uit landschappelijke en cultuurhistorische overwegingen staan.

De werkzaamheden, die in het kader van zgn PAS-maatregelen uitgevoerd worden, zullen ijs en weder dienende tot begin oktober plaats hebben. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof

Voor verdere informatie: boswachter Karel Leeftink, 06-10943647

Meer berichten