Zeeuwse muziekschool ontvangt kwaliteitscertificaat 'kwaliteit in beeld'

De Zeeuwse Muziekschool behoort tot de eerste groep die het nieuwe kwaliteitscertificaat Kwaliteit in Beeld heeft ontvangen. Het certificaat is vier jaar geldig. Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen zoals die sinds eind 2018 van toepassing zijn.

ZEELAND - Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijk effect en de toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Met het certificaat heeft de ZMS de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten op een juiste manier uitvoert en aan alle kwaliteitsnormen voldoet.

De certificeringsnormen omvatten een beoordeling van de volgende onderdelen: Missie, visie, strategie, beleid en opdrachtnemerschap; Middelen; Mensen; Samenwerking; Producten & diensten; Resultaten en verantwoording; Compliance alsmede een oordeel en onderbouwing met betrekking tot de toekomstbestendigheid van de organisatie.

Na een zelfevaluatie heeft het auditpanel gesproken met medewerkers, klanten en stakeholders. De auditoren zijn van mening dat met de vaststelling van het beleidsplan 'Opmaat naar morgen' voor een periode van vier jaar de (financiële) toekomstbestendigheid van de Zeeuwse Muziekschool zeker veilig is gesteld.

Een van de auditees gaf aan dat de medewerkers 'staan voor passie en professionaliteit', hetgeen door alle gesprekken gedurende de dag werd bevestigd.

De auditoren zijn uitgebreid ingegaan op de betekenis van het begrip innovatie voor de diverse gremia. Voor cultuureducatie is dat bijvoorbeeld via projecten aansluiting vinden met de leeromgeving van de basisscholen. Ook uitbreiding van diensten zoals het aanbod voor ouderen en gehandicapten ('Radio Geluk') wordt genoemd, evenals het aanboren van nieuwe financiering (CmK, MuziekImpuls, WMO-gelden). Het leveren van maatwerk op lokaal niveau is steeds het uitgangspunt. De bestuursvoorzitter geeft aan dat het gaat om de balans tussen behoud van vakdisciplines en naschools aanbod enerzijds en het vernieuwen en verbreden (waarbij de cultuureducatie voorrang krijgt) anderzijds.

Gelet op de verdere planvorming, de overduidelijke aanwezige expertise in combinatie met het door medewerkers vertoonde elan heeft het auditpanel vertrouwen in de toekomst van de Zeeuwse Muziekschool.

Meer berichten