Foto: Johan vd Heijden

Serviceclub plant een Lustrum Linde

Serviceclub Kiwanis Goes-de Bevelanden bestaat dertig jaar. Ter ere van dat lustrum planten de leden zaterdag 1 december een lustrum-linde op het terrein van Het Zeeuws Landschap bi j Hoeve van der Meulen aan de Zuidweg 30 in 's-Heer Abtskerke. Dat gebeurt rond half elf door Martin Hemminga directeur van Het Zeeuws Landschap en burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele.

'S-HEER ABTSKERKE - Historisch gezien is het planten van grenslindes een eeuwenoude traditie voor Zuid-Beveland en uniek in Nederland. Sinds de eerste inpolderingen in de Middeleeuwen werden hier al lindes geplant als begrenzing van een polder en ambachtsheerlijkheid. Nergens anders dan hier zijn plaatsen bekend waar dit gebeurde.

De lindeboom markeerde de grens tussen de bedijkingen en werd zo een symbool met een diepere betekenis voor dit gebied. Dit samenspel tussen mens en natuur is kenmerkend geweest voor de opbouw van Zuid-Beveland; de mens die bedijkte, waarna de natuur weer zand en slib aanvoerde voor de volgende bedijking. Door de jaren heen zijn er veel van deze oude bomen verdwenen door ziekte, verkavelingen en wegaanleg.

Sinds haar oprichting in 1986 houdt serviceclub Kiwanis Goes-de Bevelanden zich bezig met het in ere herstellen van dit historisch gebruik. De nieuwe leden planten inmiddels dertig jaar lindebomen voor behoud van de natuur en cultuur. Bij bijzondere gelegenheden wordt er namens de club geplant, of wordt er een oudere boom met hulp van clubleden verplant indien de boom dreigt te verdwijnen.

Er zijn in de dertig jaar inmiddels tachtig bomen geplant, natuurlijk zoveel mogelijk op historische of markante punten in het landschap. In samenspel met natuurorganisaties wordt gekeken naar verantwoorde locaties om te planten. Aan de planting gaat veel overleg vooraf. Je kunt niet zomaar een boom planten. Overleg met gemeentelijke overheden, de rijksoverheid, Het Zeeuws Landschap of de grondeigenaar moet uiteindelijk leiden tot toestemming om een boom te mogen planten.

Door de hoge ligging op een kreekrug behoort de omgeving van 's-Heer Abtskerke tot de langst bewoonde delen van Zeeland. De huidige boerderij dateert van het begin van de zeventiende eeuw. Toen Het Zeeuwse Landschap in 2006 "d'oeve van Vermeule" aankocht, was de monumentale boerderij geheel vervallen.

Tientallen jaren lang waren het erf en de oude hoogstamboomgaard aan de natuur overgelaten en daardoor overwoekerd met braamstruweel. De laatste bewoner, Adrie van der Meulen, heeft zijn land grotendeels buiten de ruilverkaveling weten te houden.

Daarmee is een authentiek landschap van kleine percelen en hollebollige weilanden bewaard gebleven.

Meer info: www.hetzeeuwselandschap.nl

Meer berichten