Persbericht: Begroting 2021 - Kapelse begroting op orde, ondanks financiële druk

Beste redactie,

 

Het college van Kapelle legt een structureel sluitende begroting 2021 voor aan de gemeenteraad. Hoewel de gemeente Kapelle een financieel gezonde gemeente is, staat de financiële positie wel onder druk. Dit komt met name door onzekerheden rondom de effecten van COVID-19, het sociaal domein en de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd blijft de gemeente Kapelle vasthouden aan haar ambities, zoals verwoord in het Strategisch Kompas en het samenwerkingsakkoord. Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgaand persbericht.

 

Met vriendelijke groet,

Jiska van der Genugten, Communicatieadviseur

0113 - 33 32 46 06 - 22 02 03 24  E j.van.der.genugten@kapelle.nl

Vind ons via www.kapelle.nl en social media

2020109aca5_8bb76d3d.docx


PERSBERICHT

Begroting 2021

Kapelse begroting op orde, ondanks financiële druk

Het college van Kapelle legt een structureel sluitende begroting 2021 voor aan de gemeenteraad. Hoewel de gemeente Kapelle een financieel gezonde gemeente is, staat de financiële positie wel onder druk. Dit komt met name door onzekerheden rondom de effecten van COVID-19, het sociaal domein en de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. Tegelijkertijd blijft de gemeente Kapelle vasthouden aan haar ambities, zoals verwoord in het Strategisch Kompas en het samenwerkingsakkoord.

Aangepaste ambitie

In de begroting 2021 heeft het college een ‘aangepaste ambitie’. Dat betekent dat de gemeente Kapelle blijft investeren in de bestuurlijke ambities uit het Strategisch Kompas en het samenwerkingsakkoord, maar daarin wel beperkingen heeft. Voor de korte termijn zijn deze beperkingen opgenomen in de begroting 2021. Op de lange termijn wordt gekeken naar waar budgettaire ruimte te creëren is door kostenbesparingen en inkomstenverhogingen.

Heroverwegingskader

Ook wordt er samen met de gemeenteraad gereflecteerd op de gestelde ambities. Hierbij wordt de vraag gesteld: doen we nog de goede dingen en doen we deze goed? Ter voorbereiding hierop wordt er in 2021 gestart met het formuleren van een heroverwegingskader. In dit kader moet duidelijk worden welke keuzes er voor de toekomst zijn. En met de afweging welke keuzes de huidige gemeenteraad nog wil maken, en welke keuzes worden overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van 2022.

Inhoudelijke ontwikkelingen

Met de begroting 2021 geven we invulling aan een aantal inhoudelijke ontwikkelingen.

Duurzaamheid

Een belangrijk doel in het Strategisch Kompas is het formuleren van een lokale en regionale visie over duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie. Dit doen we aan de hand van de duurzaamheidsagenda.

Sociaal domein

We zetten in op het voorkomen van verdere toename van de zorgkosten. Hiervoor investeren we in preventie. Door problemen te voorkomen en/of in een vroeg stadium te signaleren kunnen hoge zorgkosten in de toekomst voorkomen worden. Hiervoor geven we uitvoering aan het actieplan Jeugd. Daarnaast is er een actieplan voor de Wmo in voorbereiding. Vooruitlopend op het actieplan Wmo wordt de ambitie gesteld om de verdere toename van zorgkosten te voorkomen en terug te dringen. Deze zetten we om in een taakstelling vanaf 2022.

Masterplan Wemeldinge

In goed overleg is er een Masterplan Wemeldinge opgesteld. Afhankelijk van de maatregelen rondom COVID-19 starten we nog dit jaar met het participatietraject voor inwoners en andere belanghebbenden in Wemeldinge. Op dit moment is het niet mogelijk om te komen tot een realistische en haalbare meerjarenraming voor de uitvoering van het Masterplan. Toch willen we de energie van ondernemers en inwoners vasthouden en verzilveren. Daarom is er een bedrag van €50.000 geraamd om zichtbare stappen te blijven zetten in het komen tot een concreet en onderbouwd uitvoeringsprogramma.

Voorzieningen

Kapelle is een aantrekkelijke gemeente met kwalitatief goede voorzieningen. We blijven hierin investeren voor onze inwoners en gezinnen. In 2021 start de bouw van het nieuwe sportcentrum. Vernieuwde onderwijshuisvesting voor de basisscholen in Wemeldinge en de Juliana van Stolbergschool staat gepland voor 2023.

Heffingen en belastingen

De lokale lastendruk neemt toe met 2,5%, iets meer dan de inflatie.

De kosten van afvalverwijdering nemen toe. Om de stijgende kosten te compenseren stijgt ook de afvalstoffenheffing. In 2021 wordt het tarief voor 1-persoonshuishoudens opgehoogd naar 90% van het tarief voor een meerpersoonshuishouden. Vanwege de sterke stijging van de kosten kiezen we ervoor om de 100% kostendekkendheid in 3 jaar te realiseren. Dat houdt voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een extra stijging van 4% in, boven op de inflatie.

Zowel de OZB als de rioolheffing stijgt met het inflatiepercentage van 2,2%.

NOOT VOOR DE REDACTIE (NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jiska van der Genugten, communicatieadviseur gemeente Kapelle via 14 0113 of j.van.der.genugten@kapelle.nl.

Kapelle, 6 oktober 2020

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden